1959_60 GGY_Madras_3

Gurudev visit Ramanashram during the 60th yagna